Czy nowe zasady etyki powstrzymają dewastację przyrody?

Uważa się, że wraz z eksplozją demograficzną i rozszerzeniem eksploatacji ekosystemów w krajach rozwijających się istnieje coraz większe zagrożenie wyczerpania zasobów ziemi. Ostrzegał przed tym już Malthus, tworząc teorię przeludnienia w 1798 roku.

Nowe zasady etyki a dewastacja przyrody

Obecnie rozpoczął się ciąg przyczynowy, który może doprowadzić ludzkość do samounicestwienia. Powoduje to, między innymi, nieodwracalność odpadu promieniotwórczego. Przedtem przyroda nie stanowiła przedmiotu naszej odpowiedzialności. Teraz sytuacja uległa zmianie, co zobowiązuje nas do stworzenia nowych zasad etyki.

Należy przyznać, że nastąpił poważny rozwój ekologii, ale nie ma ona wpływu na postawę moralną. Etyka cały czas zachowuje charakter antropocentryczny i pomija odpowiedzialność za dewastacje przyrody. Nowa zasada odpowiedzialności dotyczy przyszłości i dąży do pozytywnych efektów, które dopiero mają nadejść. Problemem tym zajął się w swojej książce „Zasada odpowiedzialności” Hans Jonas, który zawarł tam inspirujące przemyślenia w kilku dziedzinach nauki: techniki, moralności i polityki. Oryginalność autora charakteryzuje się wolą stworzenia filozoficznego poglądu, który byłby w stanie rozwiązać problem odpowiedzialności człowieka za przyrodę.
Zdaniem autora etyka przyszłości opiera się na metafizyce, której częścią jest idea człowieka. Obejmuje ona zdolność przewidywania następstw działań, w której poważną rolę odgrywa inteligencja, ale też i emocje. Dzięki inteligencji będzie można przewidzieć przyszłe szkody, a emocje posłużą do pobudzenia lęku przed przyszłymi nieszczęściami.

Więcej interesujących wpisów na temat społeczeństwa, ekonomii i polityki, znajdziesz w serwisie www.polityka24.pl.

Dewastacja przyrody zostanie zatrzymana dzięki nowym zasadom etyki

Jonas podkreśla, że indywidualnie odczuwamy respekt do przyrody, ale jako ogół czujemy się bezsilni wobec wszechpotęgi technologii. Dlatego należy zmienić światopogląd i zrezygnować z natychmiastowych korzyści, jakie daje nam technologia na rzecz ochrony środowiska.