Przyczyny zanieczyszczeń wody

Czy wiesz, że gdyby wszyscy ludzie mieli dostęp do czystych i bezpiecznych źródeł wody, można by uniknąć 80% obecnych chorób? Obecnie około 2 miliardy ludzi, z których większość mieszka w krajach rozwijających się, nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, więc często spożywa zanieczyszczoną wodę. Zanieczyszczona woda pochodzi niekiedy ze ścieków, a także z wód ze zrzutami przemysłowymi, w których znajdują się duże ilości rozkładającej się materii organicznej oraz mikroorganizmy, takie jak pierwotniaki, wirusy i bakterie o dużej chorobotwórczości.

Jak zanieczyszczona jest woda – przyczyny zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie wody, czyli skażenie wody jest jednym z najczęstszych rodzajów zanieczyszczeń zasobów naturalnych występujących w środowisku. Występuje, gdy jakiś czynnik zewnętrzny zmienia skład chemiczny i fizyczny wody, modyfikując jej właściwości i powodując poważne szkody dla istot żywych, które ją spożywają, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.

W poniższej liście zobaczymy główne przyczyny zanieczyszczenia wody, które, ogólnie rzecz biorąc, można pogrupować na dwa rodzaje zanieczyszczeń wody: te pochodzenia naturalnego i te pochodzenia sztucznego lub antropogenicznego:

Przyczyny zanieczyszczenia wód pochodzenia naturalnego. W przypadku zanieczyszczenia wody, istnieje tylko jeden sposób, w jaki woda może zostać zanieczyszczona w sposób naturalny:

Woda gazowana Nałęczowianka

Eutrofizacja.

Przyczyny zanieczyszczenia wód przez człowieka

Zrzuty substancji toksycznych z działalności domowej i przemysłowej.
Nawozy i pestycydy pochodzenia rolniczego i zwierzęcego.
Produkowane zanieczyszczenia i śmieci

Przyjrzyjmy się każdej z tych przyczyn zanieczyszczenia wody w sposób bardziej szczegółowy.

Eutrofizacja

Eutrofizacja polega na biologicznym skażeniu wody, to znaczy, że przyczyną tego skażenia są organizmy biologiczne. Ze względu na bardzo wysoki poziom nieorganicznych składników odżywczych, a także wysoką aktywność mikrobiologiczną i obfitą obecność glonów i innych organizmów, których nadmierny wzrost populacji powoduje nadmierne wzbogacenie wody.

Z tego powodu woda traci swoje właściwości i naturalną strukturę chemiczno-fizyczną, a jej skład biologiczny jest zmieniony, co uniemożliwia jej wykorzystanie jako zasobu naturalnego, a nawet wiele gatunków nie jest w stanie przetrwać tych nowych warunków na danym obszarze, jak na przykład niektóre ryby.

Toksyczne zrzuty z działalności domowej i przemysłowej

Powszechnie znane jako woda procesowa (przemysłowa), woda fekalna (ściekowa) i woda surowa (przed przygotowaniem wody do spożycia przez ludzi), należą do głównych typów wód zanieczyszczonych, których antropogeniczne pochodzenie (wytwarzane przez ludzi) powoduje czasowe lub trwałe skażenie wód powierzchniowych i podziemnych.

Nieodpowiednia gospodarka ściekami miejskimi i przemysłowymi, jak również zatapianie toksycznych produktów pochodzących z działalności górniczej, rafinerii, a nawet leśnictwa, prowadzi do katastrofalnego zanieczyszczenia wody, uniemożliwiając tym samym istnienie źródeł wody nadających się do spożycia przez ludzi i utrzymanie siedlisk przyrodniczych.